tr
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Podmínky přijímacího řízení do MŠ Duhovka na školní rok 2022/2023

Předběžná přihláška ke stažení zde.

Den otevřených dveří v MŠ Duhovka probíhá formou setkání zákonných zástupců s vedením školky. Dle aktuálních vládních opatření budou setkání probíhat za fyzické přítomnosti zákonných zástupců ve školce nebo online, případně formou telefonického rozhovoru.

 

Prosíme o dodržení následujícího postupu:

1. Zaslání předběžné přihlášky

Pošlete nám vyplněnou předběžnou přihlášku, kterou najdete na webových stránkách školky v sekci “Přihlašování dětí” u vybrané pobočky.

Předběžné přihlášky na školní rok 2022/23 MŠ přijímá od 15.11. 2021. Aby bylo možné sjednat schůzku zákonných zástupců s vedením školy, doporučujeme podat předběžnou přihlášku do 10. 4. 2022.

 

2. Schůzka zákonných zástupců s vedením školky

Na základě předběžné přihlášky vyzývá MŠ zákonné zástupce dítěte ke schůzce. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv). Na této schůzce si zástupci školky se zákonnými zástupci dítěte popovídají o filosofii Montessori pedagogiky a seznámí je s hodnotami Duhovky a možnostmi vzdělávání v rámci jejího vzdělávacího systému. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se vzdělávací nabídka školky shoduje s představami zákonných zástupců.

Tato první schůzka probíhá bez účasti dětí.

Zákonným zástupcům pošleme elektronicky naši rodičovskou příručku, prosíme o přečtění před plánovanou návštěvou. Případné dotazy zašlete nejlépe ještě před schůzkou na email [javascript protected email]. Děkujeme.

 

3. Zápis do MŠ Duhovka se koná ve dnech 9. - 11.5. 2022

Zákonní zástupci přihlášených dětí, kteří absolvovali schůzku s vedením školky, obdrží veškeré informace prostřednictvím mailové komunikace. K zápisu přichází zákonný zástupce společně s dítětem. Během zápisu předají zákonní zástupci žádost o přijetí dítěte do MŠ. Dále odevzdávají vyplněný evidenční list s potvrzením pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (dle očkovacího kalendáře ČR), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (Netýká se dětí, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2022 a hlásí se k povinnému předškolnímu vzdělávání).

 

4. Rozhodnutí o přijetí

Do 30ti dnů od podpisu žádosti vydává ředitelka MŠ zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, a následně náhled smlouvy. Podpisem smlouvy mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte se  zákonný zástupce zavazuje k uhrazení platby ve výši jednoho měsíčního školného.

 

5. Kritéria přijímání

O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ Duhovka rozhoduje ředitelka MŠ po ukončení zápisu na základě stanovených kritérií. Přednostně (nehledě na pořadí přihlášky) jsou do mateřské školy přijímány děti podle následujících kritérií. Kritéria budou uplatněna v tomto pořadí:

           a) Děti se znalostí českého nebo anglického jazyka na úrovni rodilého mluvčího

           b) Děti s předcházející docházkou do Jeslí Duhovka v režimu 5 dopolední nebo 5 celých dní (toto kritérium je uplatněno pouze v případě, že požadovaný režim docházky trvá po                   dobu minimálně 4 měsíců předcházejících termínu zápisu)

           c) Sourozenci dětí, kteří mateřskou školu navštěvují, v minulosti navštěvovali, nebo děti, jejichž sourozenci v době zápisu navštěvují jiný stupeň vzdělávání v systému
                škol Duhovka

           d) Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let

           e) Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let a následně 5 let, u kterých budou uplatněna následující kritéria:

                        * Děti s předchozí zkušeností s montessori pedagogikou

                        * Děti s pokročilou znalostí anglického nebo českého jazyka jako druhého jazyka

            f) Děti mladší tří let, které nenosí pleny, převlékají se s minimální pomocí, jsou schopné následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů (zákonných zástupců)
                a adekvátně vyjádří své potřeby

  • Pokud se kapacita školky (obou poboček) po vydání všech rozhodnutí nenaplní, přijímá školka zájemce v režimu: „Přihláška – schůzka se zákonnými zástupci - návštěva dítěte ve třídě – náhled smlouvy – podpis žádosti, vydání rozhodnutí a podpis smlouvy“ až do naplnění její kapacity.
  • Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
  • O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.
  • Při přijetí dítěte do MŠ se ředitelka školy dohodne se zákonným zástupcem na rozsahu pobytu dítěte v MŠ včetně způsobu stravování.

 

Podmínky přijímacího řízení nabývají v platnost dnem 1.11.2021.

V případě dotazů prosím kontaktujte kancelář školky:

 

Kontakt

Tel.: +420 733 317 843
E-mail: [javascript protected email]

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png