tr?ev=6020394175914&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí do Mateřské školy Duhovka na školní rok 2019/2020

Pobočka Pevnostní, Praha 6


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v MŠ Duhovka probíhá formou individuálních setkání rodičů s vedením školky. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky a zahrady. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se vzdělávací nabídka školky shoduje s představami rodičů. V Duhovce budou mít rodiče možnost, pokud to dovolí denní rozvrh, setkat se s pedagogy, nahlédnout do tříd a seznámit se s prostředím školky a jejím zázemím. Na této schůzce si zástupci školky s rodiči popovídají o filosofii Montessori pedagogiky a seznámí je s hodnotami Duhovky a možnostmi vzdělávání v rámci jejího vzdělávacího systému. 


Přihláška

Nezávazné přihlášky na školní rok 2019/2020 MŠ přijímá od 1. 11. 2018 do 19. 4. 2019. Pořadí došlých přihlášek je jedním z kritérií pro přijetí do MŠ.

Přihláška ke stažení zde.


Schůzka s rodiči

Na základě přihlášky vyzývá MŠ zákonné zástupce dítěte k osobní schůzce, která s nimi proběhne ve školce za účasti ředitelky nebo zástupkyně MŠ. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv). Na schůzce rodiče obdrží rodičovskou příručku a další informační materiály, které považujeme za důležité a rodiče si je mohou doma v klidu pročíst.

Po absolvování schůzky dostávají rodiče e-mailem k náhledu smlouvu. K podpisu smlouvy dochází až po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.


Zápis

Zápis proběhne 13. a 14. 5. 2019 od 8:30 do 13:00. K němu jsou pozvaní jen ti zákonní zástupci, kteří zaslali přihlášku a absolvovali osobní schůzku ve školce. Během zápisu podepisují zákonní zástupci žádost o přijetí dítěte do MŠ. Dále odevzdávají vyplněný evidenční list s potvrzením od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (dle očkovacího kalendáře ČR), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do 14ti dnů od podpisu žádosti vydává ředitelka MŠ zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, a to současně s podpisem smlouvy mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte, ve které se zavazuje zákonný zástupce k uhrazení platby ve výši jednoho měsíčního školného.

Kritéria pro přijetí dítěte

O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ Duhovka rozhoduje ředitelka MŠ po ukončení zápisu na základě stanovených kritérií. Přednostně (nehledě na pořadí přihlášky) jsou do mateřské školy přijímány:

  1. Předcházející docházka do Toddler class Duhovka. Toto přednostní kritérium bude uplatněno pouze v případě, že rodiče poslali přihlášku na stávající školní rok do 28.2.2019 a dítě již v době zápisu docházelo do batolecí třídy MŠ.
  2. Sourozenci dětí, kteří mateřskou školu nebo její přidružené programy navštěvují, v minulosti navštěvovali nebo jejichž sourozenci navštěvují jiný stupeň vzdělávání v systému škol Duhovka.
  3. Děti se zájmem o zápis do programu 5 denní docházky.
  4. Děti s pokročilou znalostí anglického jazyka nebo jiného cizího jazyka.
  5. Děti dle věku v tomto pořadí: přednost mají tříleté, následně čtyř a pětileté děti, pak děti mladší tří let, které nenosí pleny, převlékají se s minimální pomocí, jsou schopné následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů a adekvátně vyjádří své potřeby.

Pokud se kapacita školky (obou poboček) po vydání všech rozhodnutí nenaplní, přijímá školka zájemce v režimu: „Přihláška – pohovor – náhled smlouvy – podpis žádosti, vydání rozhodnutí a podpis smlouvy“ až do naplnění její kapacity.

Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.


Přijetí dítěte

Při přijetí dítěte do MŠ se ředitelka školy dohodne se zákonným zástupcem na délce a dnech pobytu dítěte v MŠ včetně způsobu stravování.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ jsou zákonní zástupci dítěte povinni před nástupem dítěte do MŠ předložit patřičné osobní doklady a odevzdat v kanceláři MŠ následující dokumenty:

  1. Seznam oprávněných osob k vyzvedávání dítěte
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Podmínky přijímacího řízení nabývají v platnost dnem 1.11.2018.

 

Duhovka umožňuje získat sociální stipendium. Stipendium se může vztahovat na školné i další platby související se studiem. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ředitele školy. V případě zájmu o stipendium nebo případných dotazů neváhejte kontaktovat kancelář školky či ředitelku [javascript protected email].
 

Kontakt

Tel.: +420 733 317 843
E-mail: [javascript protected email]

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png