tr?ev=6020394175914&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Podmínky přijímacího řízení do MŠ Duhovka na školní rok 2020/2021

Pobočka Cihelná, Praha 1

Předběžná přihláška ke stažení zde.

 

Den otevřených dveří v MŠ Duhovka probíhá formou setkání rodičů s vedením školky. Po dobu nouzového stavu budou setkání probíhat online či telefonicky.

 Prosíme o dodržení následujícího postupu:

1. Pošlete nám vyplněnou předběžnou přihlášku, kterou najdete na webových stránkách školky v sekci Přihlašování dětí u vybrané pobočky. 

Předběžné přihlášky na školní rok 2020/2021 MŠ přijímá od 15.11. 2019. Aby bylo možné sjednat schůzku rodičů s vedením školy, doporučujeme podat předběžnou přihlášku do 10. 4. 2020. 

2. Na základě předběžné přihlášky vyzývá MŠ zákonné zástupce dítěte ke schůzce. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv). Na této schůzce si zástupci školky s rodiči popovídají o filosofii Montessori pedagogiky a seznámí je s hodnotami Duhovky a možnostmi vzdělávání v rámci jejího vzdělávacího systému. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se vzdělávací nabídka školky shoduje s představami rodičů. Rodiče obdrží rodičovskou příručku a další informační materiály, které považujeme za důležité a rodiče si je mohou doma v klidu pročíst. Tato první schůzka je určena pro rodiče bez účasti dětí.

Zápis do MŠ Duhovka se koná ve dnech 4.-15.5.

3. Rodiče přihlášených dětí obdrží veškeré informace prostřednictvím mailové komunikace. Během zápisu předají zákonní zástupci žádost o přijetí dítěte do MŠ. Dále odevzdávají vyplněný evidenční list s potvrzením pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (dle očkovacího kalendáře ČR), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (Netýká se dětí, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2020 a hlásí se k povinnému předškolnímu vzdělávání). V současné situaci nenavštěvujte lékaře osobně. Požádejte, zda Vám může lékař zaslat scan potvrzeného evidenčního listu. Pokud Vám Váš lékař nemůže zaslat scan, pro doložení této povinnosti stačí, pokud zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované a zároveň doloží kopii očkovacího průkazu. Ředitelka školy pak porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

4. Do 30ti dnů od podpisu žádosti vydává ředitelka MŠ zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, a následně náhled smlouvy. Podpisem smlouvy mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte se  zákonný zástupce zavazuje k uhrazení platby ve výši jednoho měsíčního školného. 

5. O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ Duhovka rozhoduje ředitelka MŠ po ukončení zápisu na základě stanovených kritérií. Přednostně (nehledě na pořadí přihlášky) jsou do mateřské školy přijímány děti podle následujících kritérií. Kritéria budou uplatněna v tomto pořadí:

           a) Děti se znalostí českého nebo anglického jazyka na úrovni rodilého mluvčího

           b) Děti s předcházející docházkou do Jeslí Duhovka v režimu 5 dopolední nebo 5 celých dní (toto kritérium je uplatněno pouze v případě, že požadovaný režim docházky trvá po
               dobu minimálně 4 měsíců předcházejících termínu zápisu)

           c) Sourozenci dětí, kteří mateřskou školu navštěvují, v minulosti navštěvovali nebo jejichž sourozenci navštěvují jiný stupeň vzdělávání v systému škol Duhovka.

           d) Děti dle věku v tomto pořadí: přednost mají tříleté, následně čtyř a pětileté děti, pak děti mladší tří let, které nenosí pleny, převlékají se s minimální pomocí, jsou schopné
               následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů a adekvátně vyjádří své potřeby.

           e) Děti s předchozí zkušeností s Montessori pedagogikou

           f) Děti s pokročilou znalostí anglického nebo českého jazyka jako druhého jazyka

6. Pokud se kapacita školky (obou poboček) po vydání všech rozhodnutí nenaplní, přijímá školka zájemce v režimu: „Přihláška – schůzka – náhled smlouvy – podpis žádosti, vydání rozhodnutí a podpis smlouvy“ až do naplnění její kapacity.

7. Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

8. O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo
pedagogicko psychologické poradny.

9. Při přijetí dítěte do MŠ se ředitelka školy dohodne se zákonným zástupcem na délce a dnech pobytu dítěte v MŠ včetně způsobu stravování.

 

  Podmínky přijímacího řízení nabývají v platnost dnem 12.11. 2019, aktualizace 21.4.2020

 

Duhovka umožňuje získat sociální stipendium. Stipendium se může vztahovat na školné i další platby související se studiem. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ředitele školy. V případě zájmu o stipendium nebo případných dotazů neváhejte kontaktovat kancelář školky [javascript protected email]

Kontakt

Tel.: +420 733 317 843
E-mail: [javascript protected email]

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png