tr
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O nás

montessori.png

O Montessori

"Kdokoli zasahuje do života dítěte, dotýká se nejcitlivější částice celku, která má kořeny v dávné minulosti a směřuje k nedozírné budoucnosti"
Marie Montessori
 
Mezinárodní školka Duhovka ve svém konceptu péče o děti čerpá z celoživotní práce a odkazu výjimečně nadané a vzdělané italské lékařky Marie Montessori, která vystudovala medicínu, filosofii, psychologii a velmi aktivně se zabývala pedagogikou, antropologií a biologií. Převážnou část její práce v oblasti pedagogiky tvoří výklady pozorování dětí a analýza pedagogických experimentů. Poprvé začala používat a dále rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu dětí.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se  stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je pomáhat  dítěti vlastními silami a svým tempem získávat nové vědomosti a dovednosti o světě, který ho obklopuje.

Dítě je tvůrcem sebe sama

Ačkoliv se dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, je pouze ono samo schopno nejlépe rozpoznat, které podněty potřebuje integrovat do svého jednání, jakým  způsobem a kdy.

Ruka je nástrojem ducha

Dítě si prostřednictvím ruky podrobuje své okolí. Chce se všeho dotýkat, všechno ohmatat a chce s předměty manipulovat. Ruce dítěte zkoumají, získávají informace a také napodobují činnost dospělých. Práce rukou je  základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.

Respektování senzitivních (citlivých) období

Senzitivní fáze jsou ohraničené časové úseky, období zvláštní citlivosti a vnímavosti dítěte. Úkolem pedagoga je rozpoznat tyto senzitivní fáze a usilovat o maximální využití období, kdy je dítě obzvláště citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.

Svobodná volba práce

Dítě má možnost samo ovlivňovat to, co bude dělat, s kým bude pracovat  a jak dlouho. Svobodná volba má však také svá omezení, protože svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují. Jsou to „dvě strany jedné  mince“. Během činnosti dítě poznává své možnosti, ale také své hranice  – aktuální hranice svých dovedností a rozumu, hranice věcí, hranice  času a hranice, které kladou rodiče a učitelé.

Připravené prostředí - rozvíjení činnosti smyslových analyzátorů

Pracovní místo, pomůcky a předměty určené k manipulaci je třeba pro děti vhodně  připravit a uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení si nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Předměty jsou chápány jako „výživa“ pro  duševní vývoj. Jejich úkolem je podporovat samostatnost dítěte a jeho  aktivitu. Pedagog zajišťuje, aby se děti mohly v připraveném prostředí rozvíjet. Sám se stává součástí tohoto prostředí a je připravený kdykoliv  dítěti pomoci. Dětem nic nevnucuje, ale stává se jejich zkušenejším  kamarádem.

Polarizace pozornosti

Je důležitým principem, ke kterému Marie Montessori dospěla  pozorováním dětí při práci s materiálem. Polarizovaná pozornost je maximální soustředěnost dítěte na jednu činnost, při které se stává pokojnějším, přemýšlivějším a pozornějším. Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

Metodika práce

“Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to dělat a já pochopím. “ Staré čínské přísloví

V montessori výuce je studijní plán rozdělen do následujících oblastí:  

 • Praktický život
 • Smyslová oblast
 • Jazyk
 • Matematika
 • Kosmická výchova

Každá oblast čítá mnoho materiálů a hodin výuky, které mají logický sled a zaměřují se na individuální potřeby dítěte. Vyzdvižení nejzajímavějších informací, kontrola chyb a jasné cíle - to jsou hlavní body objevující se v každé výukové hodině. Během výuky využíváme pomůcky navržené ke konkrétnímu účelu v dané oblasti.  

prakticky_zivot.pngPraktický život

Oblast Praktický život se zabývá každodenními domácími pracemi. Hlavní cíl dítěte je rozvíjet; soustředěnost, koordinaci, smysl pro pořádek a nezávislost. Tato oblast je zaměřena na: péči o sebe (oblékání, česání se, přelévání tekutin, používání lžíce, atd.), přístup k ostatním (pomáhání si, nabízení ostatním, atd.), péče o své okolí (otírání a vysoušení různých povrchů, zametání, atd.) a slušné chování (prosím, děkuji, pozdravení).

Pomocí těchto aktivit si dítě na práci zvyká a učí se poznávat její hodnotu. Pozitivní zpětná vazba od okolí v dítěti vytváří pocit sebevědomí a motivace. Tyto zkušenosti jsou základem všech Montessori učebních postupů. Děti se začleňují do svého okolí tím, že ho napodobují a stávají se součástí “celku”. Opakování, vzory, organizace a pečlivost tvoří základy matemického myšlení. Praktický život je rovněž považován za základ nauky o vesmíru – pokud člověk nezná své vlastní místo na světě, nebude ve svém okolí vyžadovat pořádek.

montessori_smyslova.pngSmyslová oblast

Dr. Montessori veřila v to, že všechny pravdivé informace jsou vnímány našimi smysly a ukládány v podobě dojmů do naší paměti. Montessori navrhla pomůcky sloužící k rozvoji a vytříbení vizuálního, hmatového, termického (teplota), barického (hmotnost) chuťového (chuť), sluchového, čichového a stereognostického smyslu (schopnost vnímat víceprostorové objekty).

Geometrický a algebraický smysl dávají dítěti jasnou vizuální představu a slouží k pochopení složitějších matematických principů.

Třídění, rozdělování, přiřazování a pojmenovávání patří ve smyslové oblasti mezi hlavní aktivity. 

montessori_jazyk.pngJazyk

Konverzace, zpěv, pohybové hry, pojmenovávání objektů vede ke všeobecnému rozvoji mluvy.    

Malé dítě zažívá i receptivní a expresivní období vyjadřování, což postupně vede ke psaní a čtení -  grafické komunikační prostředky při poslechu a mluvení. Všechny dovednosti spolu souvisí, rozvoj v jednom aspektu vede k vývoji v ostatních aspektech komunikace.

Mezi hlavní oblasti rozvíjení jazykových dovedností patří:

 • rozlišování pomocí zraku- stejné a rozdílné barvy, velikosti a tvary
 • schopnost úsudku
 • orientace pomocí zraku (zleva doprava, zeshora dolů)
 • sluch (rozlišování pomocí sluchu)
 • mluvení (artikulace)
 • práce s tužkou a tvorba písmen pomocí šablon
 • porozumění významu (slovní zásoba, gramatika, synonyma, antonyma)
 • pochopení sledu událostí a porozumění vyprávění  

montessori_matematika.pngMatematika

Matematika plní nezbytnou a zároveň uspokojující funkci lidského mozku. K rozvoji matematického myšlení nejlépe slouží smyslové zkušenosti. Montessori pomůcky nabízejí ryzí představu o konceptu matematiky.

Tyto pomůcky podporují přirozený sklon k porovnávání, hledání podobností a rozlišností a slouží k porozumění různých spojitostí a vztahů.

Láska k matematice je vrozená a je velice důležité začlenit počítání, hmotnost, pořádek, čas a množství do každodenních aktivit dítěte. Brzké zkušenosti s matematikou jako např. třídění, přiřazování a počítání platí jako základ pro další matematické vědomosti. 

montessori_kosmicka.pngKosmická výchova

Mozek malého dítěte je schopný vstřebat informace jako houbička. Dítě poznává vlastní realitu, realitu ostatních a realitu světa. Okolní svět děti vnímají ve spojitosti se svým vlastním životem (např.: vytvoření mapy vlastního těla).

Děti se přirozeně zajímají o zvířata, rostliny, zeměkouli, proč se věci dějí (prasknutí balónku), a jak věci pracují (jednoduché stroje). Montessori učitel představuje každou informaci zajímavým způsobem a vede dítě k samostatnosti. 

Podstatou je vytvořit souhrn znalostí a začít s tím, co dítě již zná a dostat se k tomu, co nezná - snadnou a přirozenou cestou. Je důležité propojovat menší nápady s velkými celky, aby si dítě ve vnímání světa vytvořilo přehled.

 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png