tr?ev=6020394175914&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN ZŠko Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Přijímání dětí do batolecí třídy Mateřské školy Duhovka na školní rok 2019/2020


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v MŠ Duhovka probíhá formou individuálních setkání rodičů s vedením školky. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky a zahrady. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se vzdělávací nabídka školky shoduje s představami rodičů. V Duhovce budou mít rodiče možnost, pokud to dovolí denní rozvrh, setkat se s pedagogy, nahlédnout do tříd a seznámit se s prostředím školky a jejím zázemím. Na této schůzce si zástupci školky s rodiči popovídají o filosofii Montessori pedagogiky a seznámí je s hodnotami Duhovky a možnostmi vzdělávání v rámci jejího vzdělávacího systému. 


Přihláška

Nezávazné přihlášky na školní rok 2019/2020 MŠ přijímá od 1. 11. 2018 do 19. 4. 2019. Pořadí došlých přihlášek je jedním z kritérií pro přijetí do MŠ.

Přihláška ke stažení zde.


Schůzka s rodiči

Na základě přihlášky vyzývá MŠ zákonné zástupce dítěte k osobní schůzce, která s nimi proběhne ve školce za účasti ředitelky nebo zástupkyně MŠ. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv). Na schůzce rodiče obdrží rodičovskou příručku a další informační materiály, které považujeme za důležité a rodiče si je mohou doma v klidu pročíst.

Po absolvování schůzky dostávají rodiče e-mailem k náhledu smlouvu. K podpisu smlouvy dochází až po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.


Zápis

Zápis proběhne 30. a 31. 5. 2019. K němu jsou pozvaní jen ti zákonní zástupci, kteří zaslali přihlášku a absolvovali osobní schůzku ve školce. Během zápisu podepisují zákonní zástupci žádost o přijetí dítěte do MŠ. Dále odevzdávají vyplněný evidenční list s potvrzením od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (dle očkovacího kalendáře ČR), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do 14ti dnů od podpisu žádosti bude ředitelka MŠ informovat zákonné zástupe o přijetí dítěte do MŠ, a to současně s podpisem smlouvy mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte, ve které se zavazuje zákonný zástupce k uhrazení platby ve výši jednoho měsíčního školného.

Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.


Přijetí dítěte

Při přijetí dítěte do MŠ se ředitelka školy dohodne se zákonným zástupcem na délce a dnech pobytu dítěte v MŠ včetně způsobu stravování.

V případě přijetí dítěte jsou zákonní zástupci dítěte povinni před nástupem dítěte do MŠ předložit patřičné osobní doklady a odevzdat v kanceláři MŠ následující dokumenty:

  1. Seznam oprávněných osob k vyzvedávání dítěte
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Duhovka neumožňuje získat sociální stipendium pro Batolecí program.  V případě dotazů neváhejte kontaktovat kancelář školky či ředitelku Lenku Klinerovou.
 

Kontakt

Pobočka Pevnostní, Praha 6
Tel.: +420 733 317 843
E-mail: [javascript protected email]

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png